نویسنده = نعمت‌الله صفری فروشانی
تعداد مقالات: 3
1. رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 25-49

محمد فرقان؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


3. کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 25-44

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد تقی ذاکری